Algemene Voorwaarden Mannekijn

Mannekijn staat sinds 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder KvK- nummer 08223625.

Adresgegevens:
Mannekijn
Assiesplein 8a
8011 XD Zwolle
info@mannekijn.nl

Overeenkomst
Iedere verkoopovereenkomst die tussen Mannekijn als verkopende partij en u als koper tot stand komt. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Mannekijn dit na ontvangst van de bestelling aan u heeft bevestigd op het door u aan Mannekijn opgegeven e-mailadres. Indien het door u verschuldigde bedrag bij het plaatsen van de bestelling niet volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen overeenkomst tot stand.

Prijzen
Alle prijzen op de webshop van Mannekijn luiden, tenzij anders aangegeven, in euro. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Wijzigingen in prijs, evenals het publiceren van foutieve prijzen zijn voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Herroepingsrecht
Herroepingsrecht bij levering van producten. Op de webshop van Mannekijn is de wet kopen op afstand van toepassing. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product daadwerkelijk wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op eventueel speciaal voor u ontworpen en op bestelling gemaakte artikelen.

Voorwaarden herroepingsrecht
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan Mannekijn te retourneren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening. Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden helaas niet geaccepteerd. U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve ook niet door Mannekijn gecrediteerd. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen vervalt het herroepingsrecht en is retourneren niet meer mogelijk.

Beschadigde artikelen en garantie
Mannekijn verpakt de goederen met uitermate veel zorg. Mocht er onverhoopt tijdens de verzending een artikel beschadigd geleverd worden, zorgt u er dan voor dat u binnen 3 dagen na ontvangst een e-mail stuurt aan info@mannekijn.nl met opgaaf van de aard van de beschadiging. Mannekijn zal u vervolgens per e-mail een bevestiging doen toekomen waarin u verzocht wordt het artikel binnen 7 dagen te retourneren. Na ontvangst van het beschadigde artikel krijgt u van Mannekijn een nieuw artikel toegezonden conform de leveringsvoorwaarden. Mannekijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van u of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking). Onverminderd het bovenstaande is Mannekijn in het geval van schade, die voor haar rekening komt, ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor u het product heeft gekocht. Mannekijn geeft op de producten uit haar assortiment drie maanden garantie. Artikelen die zijn beschadigd of die niet meer functioneren door verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Bezorging
Bezorging vindt plaats binnen 1 tot 3 werkdagen op het door u bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Op al onze zendingen zijn de gebruikelijke DHL en Post.nl tarieven van toepassing. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen. Indien er onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, dan zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar of tijdelijk niet voorradig zijn. De genoemde levertijd zal door Mannekijn zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch geldt niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Mannekijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bezorging buitenland
Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, zal Mannekijn afwijken van de op dat moment geldende Post.nl tarieven binnenland en een hoger bezorgtarief in rekening brengen. Dit tarief is gebaseerd op tarieven van Post.nl voor buitenlandse zendingen. De eerder benoemde levertijd is niet van toepassing op buitenlandse zendingen.

Afhalen van een bestelling
Alle bestellingen worden bezorgd op het door u aangegeven adres. Er is geen mogelijkheid deze af te halen.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Mannekijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens u, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin, zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website, de mailservers en storingen in het internetverkeer.

Intellectuele Eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van de door Mannekijn aangeboden producten, zoals het auteursrecht en het modellenrecht, volledig berusten bij Mannekijn, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden. Ook mag er geen inbreuk gemaakt worden op de artistieke integriteit van de ontwerper. Het is u tevens verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld door deze te kopiëren, te verveelvoudigen, of deze te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannekijn, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden.

Geschillen
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door u als door Mannekijn worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Mannekijn heeft voorgelegd.

Disclaimer
Alhoewel deze webwinkel met zeer veel zorgvuldigheid wordt onderhouden, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen, of aanspraak maken op de juistheid en de volledigheid van de getoonde inhoud en het assortiment van deze webwinkel. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond. Mannekijn behoudt zich te allen tijde het recht voor, om (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op de algemene informatie, productprijzen en verzendkosten, indien de getoonde informatie incorrect, of geheel niet is weergegeven.

Contact 
Wij trachten uw e-mail bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen 24 uur te reageren. Na geen reactie aan de kant van Mannekijn kan het mogelijk zijn dat de limiet ruimte op uw mailserver bereikt is, of dat ons bericht door uw mail programma als ongewenst is bestempeld. Kijk daarom ook in de map ongewenste berichten.

© 2011 - 2018 Mannekijn - bijzondere kadootjes - | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel